ABSTRACTS

Presentation (lectures) sections of the scientific programme have been completed.

The Scientific Board invites authors of the oral lectures to submit their abstracts. The abstracts will be published in electronic way.

Poster section of the scientific programme opened.

The Scientific Board invites you to participate actively also in the poster section. We look forward to receiving abstracts online – for consideration and inclusion to the poster section. All abstracts will be reviewed by members of the Scientific Board and accepted abstracts will be published in electronic way.

 

The deadline for abstract submission is April 15, 2022.

Please make sure before sending, that your abstract meets the following requirements:

 1. Abstract format:
 • Title up to 150 characters, including spaces
 • Complete author´s team in the format: surname, initials (without titles), affiliate number in parentheses, e. g. Smith A. (1), Green T. (1), Yellow B. (1, 2), Black D. (3)
 • Affiliation (for each author, one author can have more than one affiliation), in the format: 1 – Name of workplace, City, Country
 • Abstract (total maximum 2 500 characters, including spaces): introduction, methodology, goal, results, conclusion, keywords
 1. Maximum file size is 2 MB. Allowed files: doc, docx, pdf, rtf. Font Times New Roman 11

ABSTRAKTY

Sekcie prednáškových častí odborného programu (prednášky) boli uzavreté.

Vedecký výbor prosí autorov prednášok o zaslanie abstraktov. Abstrakty budú publikované v elektronickej forme.

Posterová sekcia odborného programu je otvorená

Vedecký výbor vás pozýva k aktívnej účasti rovnako v posterovej sekcii. Tešíme sa na vaše elektronicky zaslané abstrakty – na posúdenie a zaradenie do posterovej sekcie. Všetky abstrakty posúdia členovia vedeckého výboru a prijaté abstrakty budú publikované v elektronickej forme. 

Termín na zaslanie abstraktov je 15. apríl 2022.

Prosíme uistite sa pred odoslaním, či váš abstrakt spĺňa nasledujúce náležitosti:

 1. Formát abstraktu:
 • Názov v rozsahu do 150 znakov, vrátane medzier
 • Kompletný autorský kolektív vo formáte: priezvisko, iniciála (bez titulov), v zátvorke číslo afiliácie, napr. Smith A. (1), Green T. (1), Yellow B. (1, 2), Black D. (3)
 • Afiliácia (pre každého autora, jeden autor môže mať i viacej afiliácií), vo formáte: 1 – Názov pracoviska, mesto, štát
 • Abstrakt (celkovo maximálne 2 500 znakov vrátane medzier): úvod, metodika, cieľ, výsledky, záver, kľúčové slová

Maximálna veľkosť súboru 2 MB. Povolené súbory: doc, docx, pdf, rtf. Písmo Times New Roman 11.

Abstract registration / Registrácia abstraktu

Contact person / Kontaktná osoba

Click or drag a file to this area to upload.
Supports formats (pdf, doc.)