CONGRESS LANGUAGE: English

KONGRESOVÝ JAZYK: Anglický

REGISTRATION FEES

Early registration (until and including March 31, 2022)
Skorá registrácia (do a vrátane 31. marca 2022)
Participant
Účastník
240 €
Resident
Rezident
150 € *
Pre-graduate student and PhD
Študent a doktorand
50 € **
Member of the Scientific Board,
Steering and/or Local Organizing Committee
Člen vedeckého a/alebo organizačného výboru
0 €
Invited speaker (please check Board and Committees)
Pozvaný prednášajúci (prosíme overiť v Board and Committees)
120 €
Accompanying person
Sprevádzajúca osoba
120 € ***

REGISTRAČNÉ POPLATKY

Late registration (after March 31, 2022)
Neskorá registrácia (po 31. marci 2022)
Participant
Účastník
300 €
Resident
Rezident
220 € *
Pre-graduate student and PhD
Študent a doktorand
50 € **
Member of the Scientific Board, Steering and/or Local Organizing Committee
Člen vedeckého a/alebo organizačného výboru
0 €
Invited speaker (please check Board and Committees)
Pozvaný prednášajúci  (prosíme overiť v Board and Committees)
120 €
Accompanying person
Sprevádzajúca osoba
140 € ***      

Please be so kind and pay attention to the following

 • *Resident is a junior patologist during education, before passing a board examination. Each resident must provide a scan copy of an official letter signed by the residency program director confirming the residency status.
  This has to be sent to the following e-mail address:
  tatiana@tajpan.com
 • **Pre-graduate student or PhD – we ask you kindly to submit a confirmation document to e-mail address tatiana@tajpan.com
 • ***Accompanying persons do not participate the scientific program.

Registration fee includes

 • Participation in the scientific program – lectures, seminars, poster section, entry to exhibition spaces
 • All congress scientific materials
 • Catering during the scientific programme – coffee breaks, lunches (Thursday, Friday, Saturday), dinners (Wednesday, Thursday)

Cancellation policy – registration fee
We ask you kindly to inform us about your attendance cancellation in a written form, electronically mailed to tatiana@tajpan.com


In case of cancellation received between April 15th – April 30th, 2022, an administration fee (40 €) will be charged.
Rest of the registration fee will be refunded.

No refund will be made after April 30th, 2022.

Prosíme, aby ste venovali pozornosť nasledujúcemu

 • *Rezident je patológ zaradený do rezidentského štúdia, pred zložením špecializačnej skúšky. Každý rezident musí doložiť sken kópie úradného dokumentu, podpísaného vedúcim rezidenčného programu, ktorý je dokladom rezidenčného statusu. Tento dokument prosíme zaslať na nasledujúcu adresu: tatiana@tajpan.com.
 • **Študent alebo doktorand – prosíme, aby ste zaslali potvrdzovací dokument na
  e-mailovú adresu
  tatiana@tajpan.com
 • ***Sprevádzajúce osoby sa nezúčastňujú odborného programu.

Registračný poplatok pokrýva

 • Účasť na odbornom programe – prednášky, semináre, posterová sekcia, vstup do výstavných priestorov
 • Všetky kongresové odborné materiály
 • Občerstvenie počas odborného programu – kávové prestávky, obedy (štvrtok, piatok, sobota), večere (streda, štvrtok)

Storno podmienky – registračný poplatok
Prosíme, aby ste nás informovali o zrušení vašej účasti písomnou formou, zaslanou e-mailom na adresu tatiana@tajpan.com

V prípade zrušenia účasti obdržaného medzi 15. – 30. aprílom 2022, bude fakturovaný administratívny poplatok (40 €).

Zvyšok registračného poplatku vám bude vrátený.

Po 30. apríli 2022 nebude vrátená žiadna čiastka.

CATERING SERVICES

The registration fee covers catering services during the scientific programme: coffee breaks, lunch breaks (Thursday, Friday and Saturday), dinners (Wednesday and Thursday).

The registration fee doesn´t cover the Congress dinner on Friday, May 20, 2022.
The ticket for the Congress dinner is in amount of 25 € per person.

STRAVOVANIE

V registračnom poplatku je zahrnuté stravovanie počas odborného programu: kávové prestávky, obedné prestávky (štvrtok, piatok a sobota), večere (streda a štvrtok).

Registračný poplatok nezahŕňa večeru v piatok 20. mája 2022.
Vstupenka na piatkovú večeru je v sume 25 € na osobu.

ACCOMMODATION

Accommodation in the congress hotel Partizan is possible to book only by using application form – REGISTRATION

UBYTOVANIE

Ubytovanie v kongresovom hoteli Partizán si možno zarezervovať len prostredníctvom formulára –  REGISTRATION

HOTEL PRICES
Business single room 161 € / per night
Business double room 175 € / per night
Deluxe single room 190 € / per night
Deluxe double room 204 € / per night
Appartment (single use) 211 € / per night
Appartment (double use) 225 € / per night
Comfort room for 4 persons 350 € / per night

The following prices are per night, excluding the local tax, which is in amount of 0,70 € / person / per night. Prices include breakfast and parking.
Nasledujúce ceny sú za jednu noc, bez miestneho poplatku, ktorý je výške 0,70 € / osobu / noc. V cene ubytovania sú raňajky a parkovanie.  

Check-in from 14:00
Check-out till 11:00

Cancellation policy – accommodation

60 % between April 4th – April 16th, 2022
80 % between April 17th – May 6th, 2022
100 % after May 6th, 2022

 

Storno podmienky – ubytovanie

60 % v termíne od 4. do 16. apríla 2022
80 % v termíne od 17. apríla do 6. mája 2022
100 % po 6. máji 2022

NUMBER OF CREDITS

POČET KREDITOV

ACTIVE PARTICIPATION
The first author of the lecture or poster 15 credits
The second and the third author of the lecture or poster 10 credits
PASSIVE PARTICIPATION
May 18, 2022 4 credits
May 19, 2022 8 credits
May 20, 2022 7 credits
May 21, 2022 3 credits

Active participants have their credits for active and passive participation counted.

Confirmation of participation:
The confirmation will be issued at the registration desk.