Please be so kind and pay attention to GENERAL INFORMATION as well as to

BOARD AND COMMITTEES before filling in the Registration Form.

Accommodation capacities of the Congress hotel Partizan have been occupied, except the speakers, who have their rooms still booked in this hotel.

We will be happy to arrange accommodation for you in the Golf Hotel, which is located near the congress hotel (5 min. walking distance).

Your accommodation requests will be communicated individually, based on received registration.

Ubytovacie kapacity kongresového hotela Partizán boli obsadené, výnimkou sú prednášajúci, ktorí majú ubytovanie v tomto hoteli naďalej zarezervované.

Radi pre vás zabezpečíme ubytovanie v hoteli Golf, ktorý sa nachádza v blízkosti kongresového hotela (pešia vzdialenosť 5 min.)

Vaše požiadavky na ubytovanie budú komunikované individuálne, na základe Vašej registrácie.

INDIVIDUAL REGISTRATION

Personal Data / Osobné údaje:

//

Please mark where appropriate / Prosíme označte vhodnú možnosť:

Accommodation / Ubytovanie:

Accommodation in the Congress hotel Partizan is possible to book only by using this form.
Ubytovanie v kongresovom hoteli Partizán si možno zarezervovať len prostredníctvom tohto formulára.

Please book an accommodation for me as following / Žiadam o rezerváciu ubytovania nasledovne:
//
//
Note: Accommodation capacities will be reserved according to the order of received requests and according to the current availability of room types. We will inform you by e-mail if the room type you have required is no longer available.

Ubytovacie kapacity budú rezervované podľa poradia prijatých požiadaviek a podľa aktuálnej dostupnosti jednotlivých typov izieb. V prípade, ak už nebude k dispozícii vami požadovaný typ izby, budeme vás informovať e-mailom.

Congress Dinner May 20, 2022:

Ticket for the Congress dinner on Friday, May 20, 2022
Vstupenka na večeru v piatok 20. mája 2022

25 €

Payment / Platba:

After receiving your registration, catering order (the Congress dinner on Friday May 20, 2022) and accommodation requirements, as well as confirmation documents (residents, pre-graduate students and PhD – more info in GENERAL INFORMATION), we will confirm in a written form availability of the requested room type, together with a total calculation and pro-forma invoice.

Po prijatí vašej registrácie, požiadaviek na stravovanie (večera v piatok 20. mája 2022) a ubytovanie, ako aj konfirmačných dokumentov (rezidenti, študenti a doktorandi – viac informácií v GENERAL INFORMATION), písomnou formou vám potvrdíme dostupnosť požadovaného typu izby, spolu s celkovou kalkuláciou a zálohovou faktúrou.

Invoicing details / Fakturačné údaje:

(street & number, city, postal code, country) / (ulica & číslo, mesto, PSČ, štát)
Personal Data Processing

General Terms and Conditions

* I certify that I have been instructed on the Personal Data Processing and General Terms and Conditions, as well as my rights as the person concerned under the European Parliament and Council Regulation (EU) 2016/679 GDPR and Act No 18/2018 Coll. on the Protection of Personal Data and on Amendments to Certain Acts. We treat your data discreetly and in accordance with the latest privacy standards.

* Potvrdzujem, že som bol poučený o Podmienkach spracúvania osobných údajov a Všeobecných obchodných podmienkach, ako aj o mojich právach ako dotknutej osoby podľa Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. S Vašimi údajmi nakladáme diskrétne a v súlade s najnovšími štandardmi ochrany osobných údajov.